VÝHLED

Mnozí dnešní neodarwinisté jsou přesvědčeni, že Darwin zničil ideu Boha. Bůh jako Stvořitel byl nahrazen mutací a výběrem. Takoví vědci se proto obořují na své kolegy kvůli jakémukoliv náboženskému postoji. Známý příklad takového postoje lze nalézt v dílech nositele Nobelovy ceny Konrada Lorenze (1).

Erich Fromm (2) píše na toto téma: “Nelze plně pochopit Lorenzovo stanovisko, jestliže si člověk jasně neuvědomí, že jeho postoj k darwinizmu je téměř náboženský. Jeho postoj v tomto bodě není žádnou zvláštností; zaslouží si, abychom jej důkladně prověřili jako důležitý společensko-psychologický jev naší současné kultury . . . Když vývojová teorie rozbila obraz Boha jako svrchovaného Stvořitele, vytratila se také důvěra v Boha jako všemohoucího Otce lidí ... Někteří z nich začali hlásat nového boha - evoluci - a Darwina uctívali jako jejího proroka . . . Darwin prý objevil poslední pravdu o původu člověka; všechny lidské jevy, které se řešily a vysvětlovaly pomocí hospodářských, náboženských, mravních a politických úvah, bylo nutno chápat z hlediska evoluce. Tento skoronáboženský postoj vůči darwinizmu prozrazuje výraz » velcí konstruktéři «, jímž Lorenz označuje výběr a mutaci.

Používá toto slovo i v singuláru a hovoří o » velkém konstruktéru «. » Tím se dostává ještě blíže analogii Boha. Snad nikde v Lorenzově myšlení nevystupuje tato modloslužba zřetelněji, jako v poslední části jeho díla: » Das sogenannte Böse « (Takzvané zlo).”

Konrád Lorenz je zcela běžný typ neodarwinistického přírodovědce. Avšak vliv darwinistického způsobu myšlení se neprojevuje pouze u přírodovědců. Erich Fromm (3) přiznává, že se stejné příznaky objevují i u politiků: » Náboženství sociál-darwinizmu patří mezi nejnebezpečnější složky myšlení posledního století. Pomáhá k vítězství bezohlednému, národnímu a rasovému egoismu tím, že z něho dělá mravní normu. Pokud Hitler vůbec v něco věřil, pak to byly zákony evoluce, které ospravedlňovaly a posvěcovaly jeho jednání a zvláště jeho krutosti. «

Darwin tedy zcela jistě razil způsob myšlení politické a biologické elity. Tato » ražba « však má pochybnou kvalitu. Způsob myšlení biologické vývojové teorie se prostě převzal a uplatňoval se v politice i morálce. Biologové a přírodovědci tedy dali směr politice, náboženství a morálce. Dojdou-li nyní k přesvědčení, že se Darwin zmýlil, pak už se nebudou moci uplatňovat měřítka vývojové teorie v politice, náboženství a morálce. Revoluce v oblasti biologie rozpoutá ještě větší revoluci v náboženské, mravní a politické oblasti. Teoreticko-přírodovědecké úvahy z předcházejících stran jsou těhotné mnohem významnějšími důsledky pro morálku, náboženství i politiku.

(1) K. LORENZ: Das sogenannte Böse. Deutschet Taschenbuch Verlag (dtv) München 1974.

(2) E. FROMM: Anatomie der menschlichen Destruktivität. Rohwolt Taschenbuchverlag (Reinbek u Hamburku 1977).

(3) E. FROMM: uvedené dílo (pozn. 2), Str. 50.


Zpět     Dále